سرنوشت شبکه های اجتماعی محبوب در ایران – سرزمین بازی و اپلیکیشن

ماهنامه دیار – سحر رضایی: بعد از جاافتادن اینترنت در خانه ها به عنوان یکی از ملزومات زندگی هر فرد، هر از چندگاه یک یا چند شبکه اجتماعی و فعالیت در آن در 10 سال اخیر به یکی از فعالیت های کاربران اینترنتی تبدیل شده است
Continue reading “سرنوشت شبکه های اجتماعی محبوب در ایران – سرزمین بازی و اپلیکیشن”